1. شناسنامه و فهرست

دوره 9، شماره 1.2، اردیبهشت 1400، صفحه 1-1


2. شناسنامه و فهرست

دوره 9، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 1-1


3. شناسنامه

دوره 8، شماره 12، اسفند 1399


4. شناسنامه

دوره 8، شماره 11، بهمن 1399


5. شناسنامه و فهرست

دوره 9، شماره 4، تیر 1400


6. شناسنامه و فهرست

دوره 9، شماره 5، مرداد 1400


7. سرسخن

دوره 8، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 1-2


8. سرسخن

دوره 9، شماره 1.2، اردیبهشت 1400، صفحه 2-3


9. سرسخن

دوره 8، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 2-3


10. سرسخن

دوره 9، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 2-3


11. سرسخن

دوره 9، شماره 4، تیر 1400، صفحه 2-3


12. سرسخن

دوره 9، شماره 5، مرداد 1400


13. راهبردهای تعیین اولویت‌های تخصیص سوخت گاز مایع (LPG) در کشور

دوره 8، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 3-14

محمد جعفری


14. چالش‌ها و فرصت‌های روابط ایران و روسیه

دوره 8، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 4-14

محمد جعفری


15. راهبردهای تأمین کالاهای اساسی در شرایط تحریم

دوره 9، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 4-16

نسیبه زارعی


16. فقدان راهبرد جامع و بهینه تأمین مالی در بودجه

دوره 9، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 4-24

فرزانه نوبری


17. برآوردی از دولت الکترونیک و الزام‌های حرکت در مسیر توسعه دولت‌ الکترونیک

دوره 8، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 15-26

الهه رحیم‌دوست


18. ضرورت و راهکارهای افزایش درآمد ملی (با نگاه به تجربه کره جنوبی)

دوره 8، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 15-26

میلاد میر


19. مصادیق و چشم‌انداز بحران‌های اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 27-40

میلاد میر


20. عملکرد مناطق آزاد کشور و تبیین موارد ضعف و قوت آنها

دوره 8، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 27-42

سعیده احمدی


21. تحولات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بازارهای انرژی؛ تهدیدهای بالقوه امنیت انرژی ایران

دوره 8، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 41-52

یونس خداپرست پیرسرایی


22. آسیب‌پذیری‌های ترانزیت و حمل‌ونقل پایانه‌های مرزی ایران - ترکیه

دوره 8، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 43-60

زهرا مشفق


23. محکومیت ایران در چالش گازی با ترکمنستان و ملاحظات امنیت انرژی

دوره 8، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 53-66

محمدحسین احدی


24. شناسایی مشکلات و آسیب‌های مبارزه با پول‌شویی

دوره 8، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 61-70

عاطفه غلامی


25. علل و ریشه‌یابی کانون اصلی نقدینگی

دوره 8، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 67-90

الناز باقرپور